Туристичні ресурси Долинського району Івано-Франківської області

Розглянуто питання використання туристично-ресурсного потенціалу Долинського району Івано-Франківської області, характеризується рекреаційний потенціал району та економічна ефективність туристичної індустрії.

Ключові слова: туризм, туристична індустрія, туристично-ресурсний потенціал.

З кожним роком у світі зростає кількість людей, які користуються послугами >>>>>

Социальное конструирование туристических предпочтений

В эпоху глобализированного потребления меняется система ценностных оснований и ориентаций в выборе досуговой деятельности. Для многих современников туризм становится самым привлекательным способом проведения досуга. Массовое увлечение туризмом меняет сложившееся прежде отношение к нему: в традиционной русской культуре путешествия ассоциировались с ожиданием нового и ярко-эмоционального культурного опыта, прежде всего связанного с переживанием исторической и природно-эстетической >>>>>

Екологічні аспекти сучасного розвитку туризму

Досліджено основні механізми державного управління в туристичній галузі та розвитку курортно-рекреаційного комплексу. Проаналізовано вплив туристичної сфери на навколишнє природне середовище. Досліджено основні джерела залучення інвестицій у >>>>>

Маркетинговая модель для предприятий рекреационного комплекса: особенности и инструментарий

Аннотация. Динамичное развитие мирового рынка услуг рекреации, коммерциализация данной сферы привели к необходимости более широкого внедрения маркетинга в деятельность рекреационных хозяйствующих субъектов. В статье на основе анализа современных тенденций в рекреации предлагается расширенная модель маркетинга услуг, в которой основной акцент сделан на удовлетворение нужд потребителей целевых рынков.

Ключевые слова: рекреационное предприятие, управление организацией, моделирование, >>>>>

Агротуризм как тренд глобализации: локальная спецификация

Феномен туризма во второй половине XX века приобрел революционные темпы развития, что было непосредственно связано с НТР, обусловившей усовершенствование средств транспорта, связи, появление новых строительных технологий и т.д. Мировая туриндустрия, равно как и вся земная цивилизация, значительно глобализировалась.

Как пишет З. Бауман, расстояния перестали иметь значение, а идею геофизической границы в реальном >>>>>

Золочівський замок

Золочівський замок — пам’ятка архітектури XVII століття. У 1968 р. розпочато
реставрацію, і сьогодні він функціонує як відділ Львівської галереї мистецтв «Музей-заповідник
Золочівський замок». Разом з Олеським і Підгорецьким замками він входить в
туристичний маршрут «Золота Підкова».

Замок є одним із найяскравіших зразків фортифікаційного мистецтва кін. XVI — поч.
XVII >>>>>

О некоторых тенденциях, осложнивших в начале ХХI века перспективы курортно-рекреационного развития Крыма

Постановка проблемы. Курортно-рекреационная и туристическая составляющие в экономике Крыма, безусловно, являются одними из ведущих отраслей его хозяйственного развития и важнейшим фактором благосостояния граждан АРК. Однако совокупность объективных и субъективных факторов влияния конца XX начала XXI веков поставили под сомнение будущее >>>>>

Сучасний стан та перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні

Проведений аналіз сучасного стану готельного господарства та наведено основні напрямки розвитку готельного бізнесу в Україні.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Індустрія туризму — сукупність різних суб’єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, >>>>>

Особливості врахування якості послуг у міжнародних системах класифікації готелів

Проаналізовано критерії, які відіграють основну роль у вирішенні питань управління якістю готельних послуг. Наведено найпоширеніші міжнародні системи класифікації готелів у різних країнах.

Ключові слова: готель, якість, послуга.

Одним з найважливіших напрямів туристичної діяльності є вирішення питань, пов’язаних з забезпеченням туристів засобами розміщення. Сьогодні світова мережа готелів може запропонувати послуги закладів розміщення для найвибагливіших споживачів. Готельні підприємства дедалі >>>>>

Музей історії Десятинної церкви

Що сьогодні визначає та зумовлює єдність нації і водночас зберігає різноманітність її культурного надбання? Які реальні кроки робить держава в цьому напрямі, і яких змін ми чекаємо в освітній, культурній, соціальній політиці? Яку роль в історичному поступі суспільства відіграють музеї України, зокрема в нашій столиці, адже в сучасних умовах Київ представляє собою мозаїку етнокультур?

На ці та багато інших запитань сучасності мешканцям нашої багатонаціональної країни допомагають відповісти >>>>>


Последние публикации тэга Все для путешествийСтраницы по тэгу Все для путешествий